حسابداری

حسابداری حسابداران

لطفا پس از صدور نهایی فاکتور، واریز وجه و تسویه حساب نهایی را به بخش حسابداری ارجاع دهید

رضایت از پاسخگویی
80%
رضایت از سرعت عمل
86%
رضایت از پیگیری
90%
رضایت از رفتار
95%
رضایت از خرید
75%
رضایت از مجموع عملکرد
90%

اعضای بیشتر

انبار کالا

Eftakher Smith

انبار داران
بخش روابط عمومی

Elita Chow

واحد روابط عمومی
بخش صادرات

Jhon Doe

واحد صادرات
بخش فنی

Tomas Udoya

واحد فنی