بخش روابط عمومی

بخش روابط عمومی واحد روابط عمومی

مناقصه و مزایده، پروژه های قابل اجرا، ارسال فکس و اطلاعات مربوط به نمایشگاه های سالانه را لطفا به شماره فکس :
021-26456293 ارسال نمایید.

رضایت از پاسخگویی
90%
رضایت از سرعت عمل
86%
رضایت از پیگیری
86%
رضایت از رفتار
90%
رضایت از خرید
75%
رضایت از مجموع عملکرد
80%

اعضای بیشتر

انبار کالا

Eftakher Smith

انبار داران
بخش صادرات

Jhon Doe

واحد صادرات
حسابداری

Jonathan Smith

حسابداران
بخش فنی

Tomas Udoya

واحد فنی